USŁUGI

 • Prawo rzeczowe
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo spadkowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo mieszkaniowe
 • Pomoc prawna w przygotowywaniu ofert handlowych
 • Przygotowywanie i analiza projektów umów i opinii cywilnoprawnych
 • Rękojmia i gwarancja
 • Uchylanie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • Stwierdzanie nieważności czynności prawnych
 • Ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • Wsparcie prawne w zakresie kar umownych
 • Analiza wyboru właściwej formy prawnej dla prowadzonej lub zamierzonej działalności gospodarczej
 • Zakładanie i rejestracja spółek
 • Tworzenie grup kapitałowych i holdingów
 • Tworzenie oraz zmiana umów spółek i statutów
 • Kupno i sprzedaż udziałów i akcji
 • Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
 • Umorzenie udziałów
 • Przygotowanie uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej
 • Zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, rady nadzorczej i zarządu
 • Przygotowywanie protokołów
 • Przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników
 • Powoływanie i odwoływanie członków organów spółek i prokurentów
 • Rejestracja zmian dotyczących spółek w KRS
 • Łączenie, przekształcenie i podział spółek
 • Upadłość i likwidacja spółek
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych między wspólnikami i akcjonariuszami
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek
 • Przygotowywanie umów, opinii i ekspertyz
 • Sporządzenie i opiniowanie umów, ugód i porozumień
 • Prowadzenie negocjacji i rokowań
 • Zabezpieczanie wierzytelności
 • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo żywnościowe
 • Prawo marketingu
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo spółdzielcze
 • Tworzenie i obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Prawo zamówień publicznych
 • Analiza przepisów prawa unijnego
 • Odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań i skarg do sądów administracyjnych
 • Sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
 • Reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Przygotowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Pomoc w zakresie prawa budowlanego
 • Pozyskiwanie warunków zabudowy i analiza aktów miejscowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • Negocjacje z uczestnikami procesu budowlanego
 • Doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT, akcyzy, sprawozdań finansowych, cen transferowych i sporządzanie strategii optymalizacji podatkowej
 • Sporządzanie analiz prawno – podatkowych i doradztwo w zakresie skutków podatkowych określonych przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez naszych Klientów
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przychodów klientów
 • Przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów podatkowych
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • Pomoc prawna w zakresie prawa celnego i akcyzowego
 • Doradztwo na rzecz podmiotów funkcjonujących w sektorze transport, logistyka i spedycja
 • Sporządzanie, analiza i negocjowanie umów w zakresie przewozu krajowego oraz międzynarodowego (CMR, transport kabotażowy)
 • Pomoc w zakresie optymalizacji ryzyka i odpowiedzialności firm transportowych
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy kierowców
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji wewnętrznej firm transportowych
 • Reprezentowanie w sporach z WITD i GITD
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz zakładowych układów zbiorowych oraz innych dokumentów
 • Doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania
 • Pomoc prawna przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów,
 • Doradztwo w zakresie prawno-pracowniczych aspektów działalności operacyjnej oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia w zakładach pracy
 • Przeprowadzanie zwolnień grupowych
 • Doradztwo w zakresie naruszeń praw pracowniczych
 • Reprezentowanie klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Zabezpieczenie interesów Klientów związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi
 • Sporządzanie, negocjowanie, analiza umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych
 • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • Doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie odpowiedzialności karnej osób zarządzających przedsiębiorstwami
 • Kompleksowa reprezentacja klientów w sprawach karnych/karnoskarbowych/wykroczeniowych
 • Występujemy w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, prywatnych i powodów cywilnych
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej i sądami polubownymi
 • Uczestnictwo w mediacjach
 • Przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych
TOP