Oferta kancelarii

Reprezentowanie we wszystkich rodzajach spraw cywilnych na wszystkich etapach (postępowanie przedsądowe, sądowe, egzekucyjne) a także sporządzanie i analiza umów i opinii cywilnoprawnych

Obrona we wszelkich rodzajach spraw karnych, w tym karno-skarbowych, na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze), a także reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu ochrony jego praw, oskarżyciela posiłkowego, cywilnego i powoda cywilnego w postępowaniu karnym,

Kompleksowa obsługa i wsparcie podmiotów gospodarczych na każdym etapie działalności, pomoc w zakładaniu spółek handlowych, połączenia, przekształcenia, likwidacje, tworzenia grup kapitałowych i holdingów, reprezentowanie Klientów przed sądami, przygotowywanie umów, opinii i ekspertyz.

Sprawy o separację, rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa albo ojcostwa.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek.

Sprawy z zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji administracyjnych, skargi i wnioski do organów administracji państwowej i samorządowej.

Sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, zakaz konkurencji, mobbing, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kompleksowa obsługa firm transportowych w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie tworzenia i analizy umów i dokumentów prawnych.

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy.